ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്

മാധ്യമ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും മലയാളമനം.രാഷ്ട്രീയേതര വാർത്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകികൊണ്ട് കക്ഷി,രാഷ്ട്രീയ,മത വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാതെ വാർത്തകളോടൊപ്പം വിനോദവും വിജ്ഞാനവും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.മലയാളമനം കൂടുതൽ ജനകീയമാകുവാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
സ്നേഹപൂർവ്വം
ചീഫ് എഡിറ്റർ
മലയാളമനം